හලාවත වැවිලි සමාගම – කණාටු සහ.....[more]


පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම – රබර් ගස්.....[more]


ටෙන්ඩර් කැදවීමයි – කැළණි වැලි ප්ලන්ටෙෂන්ස්.....[more]


මතුරට වැවිලි සමාගම – ගස් විකිණීම......[more]


INVITATION OF TENDER FOR SALE OF.....[more]


ගස් විකිණීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමයි –.....[more]


හලාවත වැවිලි සමාගම – කණාටු පොල්.....[more]


හලාවත වැවිලි සමාගම – වැටුණු සහ.....[more]


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව – තේක්ක දැව.....[more]


කොටගල වැවිලි සමාගම – රබර් ගස්.....[more]


ඇල්බීසියා ගස් විකිණීම – සී/ස වටවල.....[more]


KOTAGALA PLANTATIONS PLC – INVITATION FOR.....[more]


රබර්ගස් ගලවා ඉවත් කිරීම සඳහා මිල.....[more]


KURUNEGALA PLANTATIONS LIMITED – SALE OF.....[more]


සීමාසහිත කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම – රබර්.....[more]