රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්දන අමාත්‍ය අංශය ,මිල.....[more]


LANKA MINERAL SANDS LIMITED – TENDER.....[more]


ARPICO FINANCE COMPANY PLC – BIKES.....[more]


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව – කඳන් හා.....[more]


පොලිප්ටෝ ලංකා සමාගම – නිෂ්පාදනය කරන.....[more]


ලංකා බැංකුවේ තෝරාගත් රන් භාණ්ඩ පාර්සල්.....[more]


වාහන විකිණීමක් – LB FINANCE.....[more]


ලංකා බැංකුවේ තෝරාගත් රන් භාණ්ඩ පාර්සල්.....[more]


Ministry of Industry and Commerce –.....[more]


BANK OF CEYLON – INVITATION FOR.....[more]


SINGER FINANCE (LANKA) PLC – REGISTERED.....[more]


BANK OF CEYLON – INVITATION FOR.....[more]


දැවැත්ත වාහන වෙන්දේසිය – කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්.....[more]


වාහන සහ යන්ත්‍රෝපකරණ විකිනීමට – Access.....[more]


ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ යන්ත්‍රෝපකරණ විකිණීමට – සයිනෝ.....[more]