වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය අංශය , ප්‍රසම්පාදන.....[more]


Road development department , invitation for.....[more]


මාලිගාවත්ත වෘක්කවේද කාන්දු පෙරීම හා වකුගඩු.....[more]


ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන .....[more]


සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමත්‍යංශය.....[more]


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය , ලංසු කැදවීම.....[more]


උතුරු කොළබ ශික්ෂණ රෝහල රාගම ,.....[more]


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය , ලංසු කැදවීම.....[more]


වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යංශය.....[more]


ශ්‍රීලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය , ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්.....[more]


විදුලිබල මණ්ඩලය , ලංසු කැදවීම –.....[more]


සම්පාදන නිවෙදනයයි – ලංකා කර්මික සංවර්ධන.....[more]


ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය ,.....[more]


Buddhist and pali university of srilanka.....[more]


වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ,ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්.....[more]