සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම – ගල්ඔය වැවිලි.....[more]


මුදල් අමාත්‍යංශය – මිල ගණන්.....[more]


දැවැන්ත වාහන වෙන්දේසිය – ෂෝක්මන් සහ.....[more]


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව – අබලි ද්‍රව්‍ය.....[more]


මීගමුව මහා නගර සභාව – ටෙන්ඩර්.....[more]


විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය – වේයන්ගොඩ –.....[more]


වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය – අන්තර් ජාතික.....[more]


පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ – යාපනය.....[more]


විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යාස්ථානය – වේයන්ගොඩ –.....[more]


ශ්‍රී ලංකා අායෝජන මණ්ඩලය – හොරණ.....[more]


මාන්තයි සෝල්ට් ලිමිටඩ් – සාමාන්‍ය (සුලබ).....[more]


ලංකා බැංකුව – මිල ගණන් කැදවීම......[more]


ලංකා බැංකුව – මිල ගණන් කැදවීම......[more]


දැවැන්ත වාහන වෙන්දේසිය – ෂෝක්මන් සහ.....[more]


වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය – ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම......[more]