ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය , ප්‍රසම්පාදන.....[more]


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය , ලංසු කැදවීම.....[more]


සම්පාදන නිවෙදනයයි – ලංකා කර්මික සංවර්ධන.....[more]


Ocean University – Procurement Notice.....[more]


MINISTRY OF SKILLS DEVELOPMENT AND VOCATIONAL.....[more]


Regional Director Of Health Services –.....[more]


LANKA MINERAL SANDS LIMITED – TENDER.....[more]


INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD OF CEYLON –.....[more]


Ministry of Health, Nutrition and Indigenous.....[more]


GENERAL HOSPITAL , AMPARA – TENDER.....[more]


CEYLON ELECTRICITY BOARD – INVITATION FOR.....[more]


Cocunut Research Institute – Invitation For.....[more]


සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.).....[more]


පොලිප්ටෝ ලංකා සමාගම – නිෂ්පාදනය කරන.....[more]


SRI JAYEWARDENEPURA GENERAL HOSPITAL – TENDER.....[more]