පොලිප්ටෝ ලංකා සමාගම – නිෂ්පාදනය කරන.....[more]


ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යලය – කුලියාපිටිය.....[more]


සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව –.....[more]


ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය –.....[more]


DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION & HEALTH.....[more]


මහ රෝහල ‍- හලාවත – වෙෙද්‍ය.....[more]


SRI LANKA PORTS AUTHORITY – TENDER.....[more]


ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය – නිශ්කාෂණය.....[more]


CEYLON PETROLEUM CORPORATION – INVITATION FOR.....[more]


ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය – කුලිපිටිය.....[more]


ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය – රසායනාගාර.....[more]


ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව –.....[more]


CEYLON PETROLEUM CORPORATION – SUPPLY OF.....[more]


ජාතික ජල සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන.....[more]


සී/ස ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා.....[more]