ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය – රසායනාගාර.....[more]


දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල – හලාවත –.....[more]


මාන්තයි සෝල්ට් ලිමිටඩ් – සාමාන්‍ය (සුලබ).....[more]


STATE PHARMACEUTICALS CORPORATION OF SRI LANKA.....[more]


TENDER NOTICE – TAJ SAMUDRA, COLOMBO......[more]


රත්මලාන ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට.....[more]


ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය – නිශ්කාෂණය.....[more]


SRI LANKA PORTS AUTHORITY – TENDER.....[more]


SRI LANKA PORTS AUTHORITY – TENDER.....[more]


CEYLON FERTILIZER CO. LTD – PROCUREMENT.....[more]


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය – ලංසු කැඳවීම.....[more]


ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඹෟෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව.....[more]


STATE PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CORPORATION (SPMC) OF.....[more]


ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව – විද්‍යාගාර.....[more]


නිවැරදි කිරීමකි – සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා.....[more]