වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය අංශය , ප්‍රසම්පාදන.....[more]


Road development department , invitation for.....[more]


මාලිගාවත්ත වෘක්කවේද කාන්දු පෙරීම හා වකුගඩු.....[more]


ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන .....[more]


ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය , ප්‍රසම්පාදන.....[more]


සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමත්‍යංශය.....[more]


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය , ලංසු කැදවීම.....[more]


ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව , ටෙන්ඩර්.....[more]


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව මහවැලි සංවර්ධන හා.....[more]


උතුරු කොළබ ශික්ෂණ රෝහල රාගම ,.....[more]


වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යංශය.....[more]


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය , ලංසු කැදවීම.....[more]


ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය , ටෙන්ඩර් කැදවීම.....[more]


ශ්‍රීලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය , ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්.....[more]


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය , ලංසු කැදවීම.....[more]